REKISTERISELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999)10 § ja 24 §

Rekisteri- jatietosuojaseloste Laadittu 14.9.2023

Tämä on Hippilanden henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Hippilande

Maisinkuja 41, 01940Palojoki

puh.0458490204

jenni@hippilande.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jenni Hack

jenni@hippilande.fi

puh. 0458490204

Rekisterin nimi

Hippilanden asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen sopimus), jossa rekisteröity on asiakassuhteen osapuoli. Henkilötietojen, käsittelyn tarkoitus on olla yhteydessä asiakkaisiin ja palvella heitä. Ylläpitää asiakassuhteita ja päivittää asioita. Markkinointi ja tilauksien käsittely. Myös laskutus sekä yhteisö. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon. Eikä profilointiin.

Rekisterin sisältö

Rekisteriin tallennettaviatietoja ovat: Henkilön nimi ja yhteystiedot (puh, sähköposti), Tiedot tilatustapalvelusta tai asiasta. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Kerätty tieto on käytössä ainoastaan asiakkaan tai yhteistyökumppanin ja Hippilanden välistä yhteydenpitämistä ja asioiden hoitamista varten. Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta asiakassuhteen syntyessä, yhteistyökumppanilta yhteistyösopimuksen syntyessä, asiakkaan ottaessa yhteyttä ja pyytäessä tarjousta kotisivujemme kautta sekä yhteydenotot sähköpostilla ja puhelimitse. Sähköpostilastalta voi poistua milloin vain laittamalla viestiä.

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999)10 § ja 24 §

Tietojen säännönmukaisetluovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovutetasäännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin, kuinniin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:nulkopuolelle.

Rekisterin suojauksenperiaatteet

Rekisterin käsittelyssänoudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedotsuojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetääninternet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisestatietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtiisiitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muitahenkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitelläänluottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaanse kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeusvaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissäolevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa javaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedontäydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatiiniihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaanhenkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:ntietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Muut henkilötietojenkäsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevallahenkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamistarekisteristä. Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisentietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet henkilötietojen käsittelyn rajoittaminentietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisestirekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjäätodistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:ntietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.Henkilötietoja käsittelee pääsääntöisesti rekisteristä vastaava Jenni Hack.

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitelläänja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus taiyhteistyökumppanuus on voimassa, tai niin pitkään kuin laki sitä edellyttää.

Tietosuojaselostepäivitetty 14.9.2023